Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti AMPUL SYSTEM, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, IČO 04887557, DIČ CZ04887557, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 65494 (ďalej len "AMPUL" alebo "predávajúci").

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a ďalších platných právnych predpisov.

2. Zákazníkom internetového obchodu Ampul je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci") alebo podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je podnikateľom tzn. je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

3. Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 NOZ vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese https://www.ampul.eu. (Ďalej len "webová stránka").

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

6. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu tovar alebo služby.

7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. Kúpna zmluva

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená späť.

2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

3. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadia sa platnými právnymi predpismi. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim v 14tich-dňovej lehote, je povinný poskytnuté darčeky vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom predávajúcemu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené.

5. V prípade, že kupujúci v Objednávke zvolí kombinácii osobného vyzdvihnutia na predajni predávajúceho a úhrady kúpnej ceny vopred (bez ohľadu na spôsob úhrady), je predávajúci pri vyzdvihnutí tovaru oprávnený overiť totožnosť kupujúceho podľa dokladu totožnosti.

III. Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

· má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

· sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

· tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

· je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

· vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

4. Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť alebo opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5. Ak nebude u jednotlivého tovaru uvedená dlhšia doba, je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru nasledovne:

a) u nového tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia;

b) u rozbaleného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia;

c) u zánovního tovaru v súlade s § 2168 NOZ v čase dvadsiatich jedného mesiaca od prevzatia; a

d) u použitého tovaru v súlade s § 2168 NOZ dobe dvanástich mesiacov od prevzatia.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6. Ak nebude pri jednotlivých tovaroch uvedené inak, poskytuje predávajúci osobe, ktorá nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti, záruku na akosť v dĺžke dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia u nového a rozbaleného tovaru, v dĺžke dvadsiatich jedného mesiaca od prevzatia u zánovního tovaru a v dĺžke dvanástich mesiacov u použitého tovaru.

7. Na účely čl. III. ods. 5.a 6. obchodných podmienok sa:

a)za rozbalené tovar považuje taký tovar, ktorý bol iba rozbalené alebo má poškodený alebo náhradný obal, pričom takéto tovar nebol použitý a obsah balenia je kompletný;

b)za zánovné tovar považuje taký tovar, ktorý mohol byť vyskúšané alebo krátkodobo používané, pričom môže niesť estetické stopy takého používania, avšak tieto stopy nemajú vplyv na použiteľnosť a tovar je plne funkčný;

c)za použitý tovar považuje taký tovar, ktorý bolo používané a nesie známky predchádzajúceho používania, avšak je plne funkčný a všetko potrebné príslušenstvo je vždy súčasťou balenia.

8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. Článok III. ods. 2. obchodných podmienok sa neuplatňuje u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním; u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

IV. Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predošlým odseku, a kupujúci v ňom uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prípadne čísla účtu pre vrátenie peňazí.

3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ampul.cz.

4. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu a vráti tak spotrebiteľovi takto zníženú kúpnu cenu.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci v súlade s ustanovením § 1837 NOZ nemá najmä, v prípade zmlúv:

· o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

· o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

· o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

· o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

· o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

· o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

· o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. holiace strojčeky, depilátory a pod.)

· o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

· o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

· o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak predávajúci tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

· uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

· o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V. Evidencia tržieb

1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

2. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

VI. Darčekové certifikáty

1. Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými iba k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikátu slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenie nákupu či odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

2. Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU"). Predávajúci je na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00064886.

2. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a to za účelom uzatvorenia tejto zmluvy, prevádzkovanie informačného systému webové stránky, presadzovanie práv z kúpnej zmluvy ak marketingové účely. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

4. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

7. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

VIII. Spätný odber elektrospotrebičov

1. Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a separovaný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri nákupe nového podobného elektrozariadenia, alebo batérií či akumulátorov na akékoľvek predajni predávajúceho. Predávajúci ďalej zaisťuje pri zakúpení elektrozariadení spätný odber podobného elektrozariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti.

2. Zákazník je ďalej oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory na zberných miestach spoločnosti ASEKOL, a.s. uvedených na jej webových stránkach www.asekol.sk. Na týchto stránkach sú tiež uvedené negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, ďalej grafické symboly pre separovaný zber, informácie o vykonávaní separovaného zberu a jeho významu. Zákazník je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadení, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

3. Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musí byť odkladané na miestach na to určených, tj. V zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. Na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

IX. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

X. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s objednávkou, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Viac informácií o uchovávaní cookies.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním Zákona.

3. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

4. V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach České obchodní inspekce. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

5. Ako predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho je popísané v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Tieto obchodné podmienky sú pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou ampulkách SYSTEM, s.r.o. platné a účinné od 09. 11. 2019