Feltételek és feltételek

Az AMPUL SYSTEM, s.r.o., székhelye: Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, személyi azonosítószám: 04887557, adószám: CZ04887557, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 65494-es betét (a továbbiakban:"Ampul" vagy"Eladó").

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény (a továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény"), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint készültek.

2. Az Ampul webáruház vásárlója vagy a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fogyasztó (a továbbiakban: "Vevő"), vagy olyan vállalkozó, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége keretében jár el. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy vállalkozó, azaz jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzletszerűen vagy önálló foglalkozása gyakorlása során jár el.

3. Az Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák az Eladó és a Vevő között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Az online áruházat az Eladó a https://www.ampul.eu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") üzemelteti.

4. Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képező Panaszkezelési Eljárást, és megerősíti, hogy azokat megfelelően megismerte. A Vevőt az adásvételi szerződés megkötése előtt kellőképpen tájékoztatják a jelen Általános Szerződési Feltételekről és a Panaszkezelési eljárásról, és lehetősége van arra, hogy megismerje azokat.

5. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

6. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége körében jár el. Az Eladó olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül árut vagy szolgáltatást nyújt a Vevőnek.

7. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

II. Vásárlási szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat (ajánlat) a kínált áruknak az eladó által a weboldalon történő elhelyezése. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére. Az így létrejött szerződés csak a felek megállapodásával vagy jogi alapon módosítható vagy mondható fel. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy többek között az adásvételi szerződés megkötése előtt törölje a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben: az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áruszállító ára jelentősen megváltozott. Ha a vevő már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, akkor ezt az összeget visszatérítjük.

2. Mielőtt a megrendelést elküldi az eladónak, a vevő ellenőrizheti és módosíthatja az adatokat, amelyet a vevő a megrendelésben megadott. A vevő a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel"gombra kattintva küldi el a megrendelést az eladónak.

3. A teljesen ingyenesen biztosított ajándékok esetében nem lehet fogyasztói jogokat érvényesíteni. Az ilyen áruk megfelelnek az ajándékozási szerződés feltételeinek, és az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak rájuk. Az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a Vevő 14 napon belül eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő köteles a kapott ajándékokat a megvásárolt áruval együtt az Eladónak visszaküldeni.

4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a"Jelenleg nem elérhető" jelzéssel ellátott áruk megrendelését törölje abban az esetben, ha az áru már nem szállítható vagy más modellel helyettesíthető, vagy ha az ár jelentősen megváltozott, és ezt a Vevő az adásvételi szerződés tényleges létrejötte előtt nem fogadja el. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt erről a helyzetről. Ha a megrendelés egy részét vagy egészét már kifizették, a pénzt visszatérítik a vevőnek.

5. Ha a Vevő a Megrendelésben az Eladó üzletében történő személyes átvétel és a vételár előre történő kifizetésének kombinációját választja (függetlenül a fizetési módtól), az Eladó jogosult az áru átvételekor a személyazonosságot igazoló okmány alapján ellenőrizni a Vevő személyazonosságát.

III. Hibás teljesítésből eredő jogok

1. A hibás teljesítési jogokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre az alkalmazandó általános érvényű jogszabályok, különösen a német polgári törvénykönyv 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai az irányadók.

2. Az eladó felel a vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel, hogy a vevő az árut átvette:

- a felek között megállapodott jellemzőkkel rendelkezik, megállapodás hiányában pedig azokkal a jellemzőkkel, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt,

- az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatára vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,

- az áruk minőségükben vagy kivitelezésükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

- az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

- megfelel a jogszabályi követelményeknek.

3. Ha az áru nem rendelkezik a fent említett jellemzőkkel, a fogyasztó új, hibátlan áru szállítását is követelheti, feltéve, hogy ez a hiba jellegére tekintettel nem ésszerűtlen, de ha a hiba az áru csak egy részét érinti, a fogyasztó csak a rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a fogyasztónak joga van a hiba ingyenes kijavítására. A fogyasztónak eltávolítható hiba esetén is joga van új áru szállítására vagy az alkatrészek cseréjére, ha a javítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől.

4. Ha a fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új áru szállítására, az alkatrész cseréjére vagy javítására vonatkozó jogával, akkor ésszerű árengedményt követelhet. A fogyasztó akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha az eladó nem tud új, hibátlan árut szállítani, az alkatrészt kicserélni vagy az árut kijavítani, és ha az eladó nem orvosolja a hibát ésszerű időn belül, vagy ha a hiba kijavítása jelentős nehézséget okozna a fogyasztónak.

5. Hacsak az egyes árukra vonatkozóan nem határoztak meg hosszabb időtartamot, a vevő jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén a követelés jogát gyakorolni. a következőképpen:

(a) új áruk esetében az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül;

(b) csomagolatlan áruk esetében a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül;

(c) a német kereskedelmi törvénykönyv 2168. szakasza szerinti csereáruk esetében a kézhezvételtől számított huszonegy hónapon belül; és

(d) használt áruk esetében a német polgári törvénykönyv 2168. szakasza szerint a kézhezvételtől számított tizenkét hónapon belül.

Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

6. Ha az egyes árucikkek esetében másként nem határozzák meg, az eladó az üzleti tevékenysége során vásárló személynek az átvételtől számított huszonnégy hónapig az új és csomagolatlan árukra, huszonegy hónapig a csereárura és tizenkét hónapig a használt árukra minőségi garanciát vállal.

7. Az Általános Szerződési Feltételek III. cikkének (5) és (6) bekezdései alkalmazásában a következőket kell alkalmazni:

(a) Csomagolatlan árunak minősül az olyan áru, amelyet csak kicsomagoltak, vagy amelynek csomagolása sérült vagy kicserélték, az ilyen árut nem használták, és a csomagolás tartalma teljes;

(b)az áruk használt áruknak tekintendők, amelyeket rövid ideig próbáltak vagy használtak, és amelyeken az ilyen használat esztétikai nyomai lehetnek, de ezek a nyomok nem befolyásolják a használhatóságot, és az áruk teljes mértékben működőképesek;

(c)használt árucikknek minősülnek azok az áruk, amelyeket használtak, és amelyeken a korábbi használat nyomai láthatók, de teljesen működőképesek, és minden esetben minden szükséges tartozékot tartalmaznak.

8. A vevő nem jogosult a hibás teljesítésre, ha a vevő az átvétel előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő okozta a hibát.

9. Az általános szerződési feltételek III. cikkének (2) bekezdése nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték; az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására; használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási foknak, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből kitűnik.

10. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az Eladói Reklamációs Szabályzat szabályozza.

IV. A szerződéstől való elállás joga

1. Ha az adásvételi szerződés megkötésére távközlés útján (webáruházban) kerül sor, a vevőnek joga van a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint.

2. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak, és a vásárlónak abban fel kell tüntetnie, hogy eláll a szerződéstől, ideális esetben a rendelésszámmal, a vásárlás dátumával és adott esetben a visszatérítésre szolgáló számlaszámmal együtt.

3. A Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott, a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező mintanyomtatványt is használhatja az adásvételi szerződéstől való elálláshoz. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó székhelyének vagy telephelyének címére vagy az Eladó info@ampul.cz e-mail címére küldheti el.

4. Abban az esetben, ha a Vevő az előző bekezdések alapján eláll a szerződéstől, az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzösszeget (kivéve az áru kiszállításának többletköltségeit, amelyek a Vevő által választott, az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód miatt merültek fel) a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő 14 napon belül visszafizetni, ugyanolyan módon, ahogyan az Eladónak a Vevő fizeti.ijal, hacsak a vevő másként nem rendelkezik. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már akkor visszaadja, amikor a Vevő az árut visszaküldi, vagy más módon, ha a Vevő ebbe beleegyezik, és a Vevőnél nem merülnek fel többletköltségek. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a Vevőnek visszafizetni a kapott pénzösszeget, mielőtt a Vevő az árut visszaküldi az Eladónak, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

5. A törvénynek a 14 napon belüli elállásra vonatkozó rendelkezése azonban nem értelmezhető úgy, mint az áru ingyenes kölcsönzésének lehetősége. Ha a vevő az áru átvételétől számított 14 napon belül él az elállási jogával, az elállástól számított 14 napon belül köteles átadni az eladónak mindent, amit az adásvételi szerződés alapján kapott. Ha ez már nem lehetséges (pl. az áru időközben megsemmisült vagy elfogyott), a vevőnek pénzbeli kártérítést kell nyújtania a már nem szállítható áruért cserébe. Ha a visszaküldött áru részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a vevőtől, és követelését beszámíthatja a visszaküldött vételárba, és így visszatérítheti a fogyasztónak a csökkentett vételárat.

6. A vevőnek nincs joga a szerződéstől való elállásra a német polgári törvénykönyv 1837. §-a szerint, különösen a szerződések esetében:

- szolgáltatások nyújtása esetén, ha azokat az elállási határidő lejárta előtt a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs elállási joga,

- olyan áruk vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára az eladó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási időszak alatt is bekövetkezhetnek,

- olyan alkoholtartalmú italok szállítása, amelyeket a 30 napos határidő lejárta után lehet leszállítani, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,

- a vevő kívánságaihoz vagy személyéhez igazított áruk szállítása,

- romlandó áruk és olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,

- a vevő kérésére a vevő által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; ez azonban nem vonatkozik a kértől eltérő utólagos javítás vagy a kértől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén,

- olyan lezárt csomagolású áruk szállítása, amelyeket a vásárló kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhetők vissza (pl. borotvák, szőrtelenítők stb.).

- hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha az eredeti csomagolás sérült,

- újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése,

- szállás, szállítás, étkeztetés vagy szabadidő, feltéve, hogy az eladó ezeket a szolgáltatásokat a megadott határidőn belül nyújtja,

- a nyilvános árverésekre vonatkozó törvény szerinti nyilvános árverés alapján kötötték meg, vagy

- a digitális tartalom szolgáltatása esetén, kivéve, ha azt tárgyi adathordozón szolgáltatták, és azt az elállási határidő lejárta előtt a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával szolgáltatták, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ebben az esetben nincs elállási joga.

7. A szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, távközlő eszközzel kötött szerződés esetén pedig az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

V. Az értékesítés nyilvántartása

Az értékesítési nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Köteles továbbá a beérkezett bevételt online regisztrálja az adóhatóságnál; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

2. Az Eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvénynek megfelelő bizonylatot állít ki elektronikus formában, e-mailben küldött elektronikus formában vagy papír alapon, a választott fizetési módtól és a szállítási módtól függően.

VI. Ajándékutalványok

Az ajándékutalványok az Eladó által kibocsátott értékpapírok, amelyek kizárólag az Eladótól történő vásárláskor válthatók be. A tanúsítványon szereplő kód az értéktárgyak értékesítésének technikai módjára szolgál. Amennyiben a 14 napos határidőn belül a vásárlás nem teljesül vagy az elállás meghiúsul, az Eladó jogosult a Vevő számára cserekódot generálni. Az új kód esetleges generálása nem változtatja meg az értéktárgyakat.

2. Az adásvétel időpontja az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény alkalmazásában ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén az áru vevő részére történő feladásának időpontjában következik be.

VII. A személyes adatok védelme

1. A természetes személynek minősülő vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvény (a továbbiakban:PPA) biztosítja. Az eladó a Személyes adatok védelméről szóló hivatalnál 00064886 számon van nyilvántartva.

2. Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak az Eladó adatbázisában történő feldolgozásához és gyűjtéséhez a szerződés sikeres teljesítését követően, mindaddig, amíg a Vevő írásban ki nem fejezi, hogy nem ért egyet a feldolgozással. A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám, a jelen szerződés megkötése, a weboldal információs rendszerének működtetése, az adásvételi szerződés szerinti jogok érvényesítése és marketing célokra (a továbbiakban együttesen"személyes adatok").

3. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy a Vevőt tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

4. A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, a helyesbítéshez való joghoz, beleértve az ilyen adatokkal kapcsolatos egyéb törvényes jogokat is. A személyes adatok a vásárló írásbeli kérésére eltávolíthatók az adatbázisból. A vásárlók személyes adatai biztosítva vannak a visszaélések ellen.

5. Az Eladó megbízhat harmadik felet, mint adatfeldolgozót a Vevő személyes adatainak feldolgozásával. Az árukat szállító személyek kivételével az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik félnek.

6. A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. Az egyes szerződéseket az Eladó a megkötésük után elektronikus formában archiválja, és csak az Eladó számára hozzáférhető.

7. Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezt a tájékoztatást megadni. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

8. Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy a törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás célját tekintve pontatlanok, a Vevő jogosult:

(a) magyarázatot kérhet az eladótól vagy a feldolgozótól,

(b) felszólíthatja az eladót vagy az adatfeldolgozót, hogy törölje a személyes adatokat....és a dolgok állása.

VIII. Elektromos készülékek visszavétele

1. Az Eladó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja az elektromos berendezések háztartásokból történő visszavételét és az elektromos hulladékok, elemek és akkumulátorok elkülönített gyűjtését. A vásárló jogosult a régi elektromos készüléket átadni, ha az eladó bármelyik üzletében új, hasonló elektromos készüléket, elemet vagy akkumulátort vásárol. Az Eladó az elektromos berendezések vásárlásakor a háztartásokból származó hasonló elektromos berendezések ingyenes visszavételéről közvetlenül a háztartásban is gondoskodik.

2. Az Ügyfél jogosult az elektromos berendezéseket, elektromos hulladékot, illetve elemeket vagy akkumulátorokat az ASEKOL, a.s. honlapján (https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/) felsorolt gyűjtőhelyeken is leadni. Ez a weboldal felsorolja továbbá az elemekben és akkumulátorokban használt anyagok negatív hatásait, a szelektív gyűjtés grafikus szimbólumait, a szelektív gyűjtés megvalósítására vonatkozó információkat és annak fontosságát. Az ügyfél jogosult továbbá az elektromos berendezéseket, elektromos hulladékokat, illetve elemeket vagy akkumulátorokat az érintett településen az ilyen hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyeken leadni.

Az elektromos berendezéseket, e-hulladékot, elemeket vagy akkumulátorokat nem szabad a vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az erre kijelölt helyeken, azaz gyűjtőudvarokban vagy visszavételi pontokon, például a fent említett helyeken kell elhelyezni. A szóban forgó berendezéseket és hulladékokat új berendezések gyártására fogják felhasználni. Az ilyen berendezésekből és hulladékokból származó veszélyes és káros anyagok károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget.

IX. A távközlési eszközök használatának költségei

1. A vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjanak. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távközlés igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli.

X. Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a megrendeléssel, szolgáltatásokkal vagy cégével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő e-mail címére.

2. A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlást a weboldalon meg lehet tenni, és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását. További információ a sütik tárolásáról.

XI. Záró rendelkezések

1. A kapcsolatokra és a szerződésből eredő jogvitákra kizárólag a Cseh Köztársaság joga irányadó, és azokat a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai rendezik.

2. Az Eladó jogosult az árut kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság egyebek mellett a törvény betartását felügyeli meghatározott keretek között.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján az adásvételi szerződés megkötésének napján közzétett formában érvényesek. A Vevő megrendelését a Vevő és az Eladó között megkötött szerződésként történő visszaigazolását követően a teljesítés és a további nyilvántartás céljából archiváljuk, és annak státusza a Vevő számára hozzáférhető. A szerződést cseh nyelven, vagy más nyelven is meg lehet kötni, ha ez nem szükséges.a lezárás lehetetlensége miatt.

4. A fogyasztó vevő és az eladó közötti vita esetén a fogyasztó élhet a peren kívüli vitarendezés lehetőségével is. Ilyen esetben a vásárló fogyasztó a bíróságon kívüli vitarendezési szervhez, azaz a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz (http://www.coi.cz ) fordulhat, és az ott meghatározott szabályokat követheti. A peren kívüli vitarendezésről további információk a cseh kereskedelmi felügyelet honlapján is találhatók. Alternatív vitarendezést a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ oldalon található online űrlapon keresztül is lehet kezdeményezni.

5. Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását a Vevő személyes adatainak védelme című fejezetben ismertetjük. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak.

6. A szerződés cseh nyelven kerül megkötésre. Ha a Vevő számára a szerződés szövegének fordítása merül fel, a feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a szerződés cseh nyelvű értelmezése az irányadó.

Ezek a feltételek az AMPUL SYSTEM, s.r.o. által üzemeltetett webáruházakban történő vásárlásokra érvényesek és 2019. november 09-től érvényesek.